herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 1/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową

ZARZĄDZENIE NR 1/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 2 stycznia 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki

sportowe lub działalność sportową

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz § 6 Uchwały Nr LII/113/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 3072) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową, zwanego dalej „projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt uchwały zamieszczony zostanie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;

2) na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;

3) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl;

4) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze należy składać w terminie wskazanym w § 2 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 102 lub 225, albo przesyłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

3. Informacji i wyjaśnień na temat projektu uchwały udziela Referat Sportu Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu pod numerem telefonu 56 69 68 692.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy – miasto Grudziądz.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Bolibok 12-01-2017 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-01-2017 07:36